Update 24 april 2020
Betreft: Kinderopvang weer open vanaf 11 mei a.s.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Reikhalzend hebben wij uitgekeken naar de persconferentie van jl. dinsdagavond 21-4-2020.
Daar maakte het kabinet bekend dat ook de kinderdagverblijven vanaf maandag 11 mei a.s.
weer volledig mogen openen.
Voor de verdere uitwerking heeft de overheid ruimte gegeven aan opvang om hier verder
zelf invulling aan te geven. De komende tijd gaan we benutten om dit verder uit te werken;
binnenkort ontvangt u van ons aanvullende informatie.
Eerder werd al meer bekend over de uitvoering van de compensatieregelingen (voor
kinderopvangkosten tijdens de ‘corona-periode’). Door de bekendmakingen van
dinsdagavond zijn hier nog wijzigingen in ontstaan; we informeren u in deze brief voor zover
de inhoud van de regelingen definitief zijn.
KINDEROPVANG WEER OPEN
Vanaf maandag 11 mei mag de kinderopvang (0-4 jaar) haar deuren weer openen voor alle
kinderen en daar zijn we erg blij mee.
Voorwaarden
Een aantal voorwaarden blijft van kracht. Zo moeten de hygiënevoorschriften (zoals vaak
handen wassen, hoesten in elleboog, geen handen schudden) nog steeds gevolgd worden
en moeten kinderen en medewerkers met klachten (neusverkouden, loopneus, niezen,
hoesten, keelpijn, verhoging, koorts) nog steeds thuis blijven. Ook moeten
ouder(s)/verzorger(s), pedagogisch medewerkers en stagiaires onderling de 1,5 meter
afstand bewaren.
De coronamaatregelen zullen na opening van de kinderopvang een behoorlijke impact
hebben op de dagelijkse gang van zaken. Daarbij is het belangrijk in goede
samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) afspraken te maken, bijvoorbeeld over brengen
en halen van kinderen.
De komende periode zullen we benutten om dit allemaal goed uit te werken.
Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale/ cruciale beroepen
De noodopvang voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) in vitale/ cruciale beroepen loopt
na 11 mei gewoon door. Bij Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje verzorgen we de
noodopvang voor alle kinderen van 0-4 jaar.
Hoe verder?
Tot maandag 11 mei loopt alles door zoals het ook de afgelopen weken geregeld was; de
kinderopvang is in principe voor iedereen gesloten en alleen geopend voor noodopvang voor
ouder(s)/verzorger(s) in vitale/cruciale beroepen.

De dagopvang is vanaf maandag 11 mei weer voor iedereen geopend. Uw kind(eren)
kan/kunnen dan weer op de gebruikelijke dagen (volgens contract) terecht.
Flexibele opvang voor de periode vanaf 11 mei a.s. vraagt u net als altijd aan via de e-mail, 2
weken voor aanvang van de benodigde opvang.
NB: Normaal gesproken dient u 14 werkdagen van tevoren aan te melden; vanwege de
bijzondere omstandigheden zullen we daar nu anders mee omgaan. NB: Dit voor
ouder(s)/verzorger(s) die vanwege hun vitale/cruciale beroepsgroep extra uren moeten
werken. Echter hebben wij wel te maken met de maximale groepsgroottes; wanneer de
groep vol is kunnen we niet alle aanmeldingen aannemen.
Aanwezigheid
We gaan ervan uit dat de kinderen die de afgelopen weken geen gebruik hebben gemaakt
van de noodopvang, tot 11 mei ook niet naar Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje
zullen komen.
Wat betekent dit dan tot nu toe in de praktijk?
We zetten e.e.a. even voor u op een rijtje want een aantal regels en maatregelen blijven
vooralsnog onveranderd en waar dit niet is worden deze z.s.m. nog aangepast:
• De 1,50m afstand blijft dus we blijven de overdrachten ook doen zoals nu; namelijk 1
gezin per breng/haalmoment in de hal van het kinderdagverblijf.
• Het traktatiebeleid dat we nu hanteren namelijk dat Kinderdagverblijf Huisje
Boompje Beestje zelf voor de traktatie zorgt blijft gehandhaafd en dit zal ook in de
toekomst zo blijven.
• Speelgoed van thuis blijft ook thuis en wordt niet meegenomen naar het
kinderdagverblijf (een knuffel om te kunnen slapen is natuurlijk een uitzondering).
• We vragen om speentjes schoon in een doosje mee te geven naar het
kinderdagverblijf.
• We zullen, om op de groepen meer ruimte te creëren, in kleinere groepjes meer
diversiteit in de activiteiten aanbieden en daarom ook meer buiten zijn.
We houden daarbij natuurlijk rekening met de kinderen die ernstige
hooikoortsklachten of aanverwante allergieën hebben. Wilt u dit duidelijk (evt. met
een doktersverklaring) aangeven.
• Eindgesprekken van de kinderen die voor 11 mei naar de basisschool gaan zullen we
voorlopig nog telefonisch blijven doen.
• De eigen mentor van uw kind(eren) zal de aankomende week telefonisch contact met
u opnemen om e.e.a. verder door te spreken en eventuele vragen te beantwoorden.
Werkzaam in vitaal/ cruciaal beroep
• Wanneer u de afgelopen weken geen gebruik heeft gemaakt van de opvang, maar dit

in de komende periode tot 11 mei wel gaat doen, geef dit dan s.v.p. door via de e-
mail (elke vrijdag voor 12 uur).

Alle reguliere planningen worden namelijk uit het systeem gehaald.
• Extra reguliere opvang vraagt u op de gebruikelijke manier aan via de e-mail.

COMPENSATIEREGELINGEN
De uitwerking van de compensatieregelingen is bekendgemaakt door de overheid: voor de
duur van de hele ‘coronaperiode’ (vanaf 16 maart tot nader te bepalen datum) compenseert
de overheid de eigen bijdrage van ouder(s)/verzorger(s). Dit tot aan het maximum wettelijk
uurtarief dat de belastingdienst hanteert; voor kinderdagverblijven € 8,17 per uur.
Deze compensatieregeling geldt voor alle ouder(s)/verzorger(s) met een contract bij
Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje die gebruikmaken van kinderopvangtoeslag of een
gemeentelijke regeling en die alle openstaande facturen hebben betaald.
Wat moet u doen?
U hoeft in principe niets te doen; u hoeft niets aan te vragen of door te geven.
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank
(SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt.
Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
Wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting vragen we u om dit zo snel
mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslag.nl. U krijgt dan namelijk
een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan
bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.
Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouder(s)/verzorger(s)
die helemaal geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig
zelf betalen; dit gaat om een beperkt aantal ouder(s)/verzorger(s). De overheid onderzoekt
de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen.
Tenslotte
De afgelopen weken hebben we veel gevraagd van ieders aanpassingsvermogen.
Wij willen onze waardering uitspreken over de steun, begrip en betrokkenheid in de periode
waarin wij de opvang op een andere manier moesten vormgeven.
Bedankt kinderen en ouder(s)/verzorger(s)!
We zijn er trots op hoe wij als team de afgelopen weken de noodopvang vormgegeven
hebben. En dit geldt ook voor de manier waarop ook al het werk ‘achter de schermen’ door
iedereen is voortgezet.
Wij blijven een oproep doen aan ieder om verantwoordelijkheid te blijven nemen om de
kinderen en elkaar gezond te houden en hierin een juiste beslissing te nemen.
Vragen?
Kijkt u voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Met vriendelijke groet,
Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje

Update dinsdag 31 maart 2020

Onderwerp: Update Coronacrisis

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Wij realiseren ons dat jullie als ouders momenteel weer veel informatie krijgen door alle
nieuwsberichten en updates. Wij hebben de nieuwe maatregelen en uitleg voor jullie op een rijtje
gezet nl:
• Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle corona maatregelen in Nederland worden
verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april zal het kabinet opnieuw
bekijken wat er voor de periode daarna nodig is.
Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28
april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen
blijft tot 1 juni van kracht.
• De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het Coronavirus te kunnen controleren,
kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de
grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal
ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen voordat de maatregelen
heroverwogen kunnen worden.
• Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen zullen moeten
volhouden, want het risico op besmetting is nog groot.

Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal!

Dan nog even dit samengevat:
• Opvangkosten/eigen bijdrage kinderopvang (ook de uren die nu niet worden geconsumeerd)
worden vergoed zo heeft het kabinet reeds toegezegd. Dat betekend dat wij voor nu
nogmaals vragen om de factuur te voldoen zoals gebruikelijk. Zo blijft uw opvangplek straks
ook gegarandeerd en ontstaan er geen veranderingen m.b.t. de kinderopvangtoeslag.
• Willen jullie ons vrijdag vòòr 12.00u laten weten of jullie kind(eren) de week erop naar het
kinderdagverblijf komen of überhaupt voor hoelang ze afgemeld worden via de e-mail.
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt
werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar
doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd
sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou
ook dan afstand tot elkaar.
• Als u of uw kind kucht, hoest en/of verkouden is, gold al: blijf thuis! Krijgt u of een gezinslid
daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in
cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
• De overdrachten worden in de hal van ons kinderdagverblijf gedaan en dat blijft ook zo.
Om aan de door de overheid gestelde eisen te voldoen mag er maximaal 1 gezin in de hal zijn
daarbij ook rekening houdend met de voorgeschreven afstand van 1,50 m.

Wij doen onze uiterste best jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden en zetten met alle
collega’s de schouders eronder om u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren en om ouders in
de vitale beroepsgroepen zoveel mogelijk te ontlasten.
We begrijpen dat het ook voor jullie onzekere tijden zijn. Tegelijkertijd merken we dat veel mensen
ook ons een warm hart toedragen. Wij zijn iedereen hier dan ook heel dankbaar voor!

Tips om goed voor elkaar te zorgen:
Praat erover met kinderen
Geef kinderen eerlijke informatie over het Corona-nieuws op een manier die ze kunnen begrijpen en
niet meer dan wat ze willen horen. Zet geen nieuws aan in de aanwezigheid van jonge kinderen; er
zijn op dit moment een aantal leuke verhaaltjes om voor te lezen zodat ook zij een beetje begrijpen
wat er om hen heen gaande is. Voor de oudere kinderen is er het jeugdjournaal. Verminder de
spanning van kinderen door naar hen te luisteren, hun vragen te beantwoorden, hen zo mogelijk
gerust te stellen en te laten focussen op hun gewone dagelijkse bezigheden. Realiseer je dat kinderen
jouw voorbeeld volgen: Als jij rustig blijft, zullen de kinderen ook meer rust ervaren.

Maak contact met alleenwonenden en met oudere en kwetsbare mensen
Door de maatregelen kunnen mensen die alleen zijn gemakkelijker in een isolement raken. Oudere
en kwetsbare mensen zullen zich door het virus waarschijnlijk extra ongerust maken over hun eigen
gezondheid. Bel of skype eens, maar zorg dat zij een luisterend oor hebben om hun zorgen mee te
delen. Wij hebben bijvoorbeeld de kinderen, die momenteel wel op het kinderdagverblijf zijn, een
mooi knutselwerkje laten maken voor de ouderen bij Maria Auxiliatrix en de mensen in de zorg om
hen een hart onder de riem te steken.

Geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte
Als je ineens wekenlang op elkaars lip zit, is het extra belangrijk elkaar ruimte te gunnen. Probeer
regelmatig dingen alleen te doen, benut daarvoor als dat mogelijk is de verschillende ruimtes in het
huis. Laat een ruzie of misverstand even rusten en kom er na een uurtje op terug. Doe voldoende
ontspannende en plezierige dingen met elkaar. Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje plaatst
iedere werkdag een leuk filmpje op hun Facebook pagina. Ga maar eens kijken naar de diverse leuke
activiteiten die ze laten zien.

Met vriendelijke groeten,

Yvonne & Karin

Update en aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
(gebaseerd op advies van het RIVM) m.i.v. 24 maart 2020

Beste ouder(s) /verzorger(s),
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak
van het coronavirus.
De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt
werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan,
maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en
vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op
bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
• In navolging daarvan nemen wij met ingang van 24 maart de volgende maatregelen en
vragen u om zich hier ook aan te houden.
De kinderen die momenteel komen kunnen niet meer op de groepen gebracht en gehaald
worden.
De overdrachten worden met ingang van 24 maart daarom in de hal van ons
kinderdagverblijf gedaan.
Om aan de door de overheid gestelde eisen te voldoen mag er maximaal 1 gezin in de hal
zijn daarbij ook rekening houdend met de voorgeschreven afstand van 1,50 m.
• Als u of uw kind kucht, hoest en/of verkouden is, gold al: blijf thuis! Krijgt u of een gezinslid
daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in
cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
Wederom dank voor uw begrip!

Update zondag 22 maart 2020

Onderwerp: Opvanguren kinderen en tips m.b.t. hooikoorts in deze tijd

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Graag willen we jullie wederom informeren over de meest recente ontwikkelingen rondom de opvang in deze tijd m.b.t. het Coronavirus en de gevolgen voor de opvang bij kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje.

Zoals in eerdere mail beschreven staat, staan wij voor jullie klaar wanneer er opvang nodig is. Vanwege de inventarisatie voor onszelf, de gemeente en om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen willen we jullie vragen om vóór iedere nieuwe week aan ons door te geven wanneer het kind komt en of er extra opvanguren (noodopvang) nodig zijn vanwege de werkzaamheden van de ouders in de cruciale/vitale beroepsgroepen. Ook afmeldingen ontvangen we graag tijdig i.v.m. het inplannen van de beschikbare pedagogisch medewerkers.

De extra uren worden gefactureerd zoals gebruikelijk. De overheid heeft toegezegd dat aan deze extra opvang voor ouders geen extra kosten verbonden zullen zijn, omdat alle mensen in vitale/ cruciale beroepen nu hard nodig zijn. Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de overheid deze extra kosten zal gaan compenseren. Voor nu vragen wij u om uw factuur te voldoen zodat uw opvangplek straks ook gegarandeerd blijft en er geen veranderingen ontstaan m.b.t. de kinderopvangtoeslag. Mochten de maatregelen van de overheid hier om vragen dan zullen wij de door u betaalde extra uren crediteren. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen u informeren zodra hier meer over bekend is. (zie ook de update in onderstaand persbericht van de branche organisaties d.d. 21-3-2020).

Verder nog even dit: • Nu het hooikoortsseizoen is begonnen…….. wees extra alert op de verschijnselen bij hooikoorts zoals veelvuldig moeten niezen (denk aan de richtlijnen op de poster).

• Verward hooikoorts niet met verkoudheid of Covid-19 (de ziekte die ontstaat na besmetting met het Coronavirus). De verschijnselen hebben een overlap met elkaar maar er zijn wezenlijke verschillen zoals het bijvoorbeeld wel of niet hebben van koorts.

• Begin daarom juist nu op tijd met de medicatie tegen hooikoorts.

Verder wensen wij jullie namens kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje allemaal weer sterkte toe de komende dagen!

Yvonne en Karin.

Update donderdag 19 maart 2020

Onderwerp: Gevolgen Corona-virus

Beste ouders/verzorgers,

 

Graag willen we jullie wederom informeren over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus en de gevolgen voor de opvang bij Huisje Boompje Beestje.

 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de kinderopvang. Er moet opvang geregeld zijn zodat mensen met cruciale beroepen in de vitale beroepsgroepen aan het werk kunnen blijven. Natuurlijk zal ook kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje daarin voorzien. In alle noodgevallen zullen wij voor de kinderen en ouders klaar staan en hopen zelf ook zolang als team operationeel te kunnen blijven.

Extra opvang
Het aanvragen van extra opvang doet u op de gebruikelijke manier via de e-mail, info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl
NB: Extra opvang is in deze noodsituatie (voorlopig tot en met 6 april a.s.) ten alle tijden mogelijk voor kinderen van ouders in vitale/ cruciale beroepen.

Flex -uren
Ondanks de onzekere tijd vragen wij om wél tijdig uw flexibele uren door te geven.

Betalingen
We krijgen op dit moment diverse vragen over de betaling van facturen. We begrijpen dat het voor iedereen onzekere tijden zijn. De overheid heeft echter opgeroepen de facturen voor kinderopvang te betalen zoals gebruikelijk. Zodra er meer bekend is over eventuele compenserende maatregelen door de overheid, zullen wij ouders verder informeren.

In de praktijk…

 • Groepen kunnen worden samengevoegd; denk daarbij aan leeftijdsopbouw, groepsgrootte, enz.).
 • De ziekmeldingsprocedure is van kracht zoals gebruikelijk.
 • Zieke kinderen en kinderen met (lichte) ziekteverschijnselen, mogen niet naar de

kinderopvang komen. Hiervoor hanteren we nog steeds de richtlijnen van het

RIVM. We begrijpen dat deze richtlijnen in de praktijk soms toch tot “grijs gebied”

en vragen kunnen leiden; “Is dit nu verkouden of niet?”

 • Voor een kind dat (milde) ziekteverschijnselen krijgt (neusverkouden, loopneus,

niezen, hoesten, keelpijn, verhoging tot 38° C, koorts) worden de ouders gebeld om het kind te komen halen. Niet altijd zullen klachten en ziekteverschijnselen bij kinderen eenduidig zijn. We vragen om uw begrip; pedagogisch medewerkers proberen elke situatie zo goed mogelijk te beoordelen.
• Geeft u s.v.p. een noodnummer door waarop u zeker te bereiken bent.
• We vragen u om ook zelf terughoudend te zijn met contact, als u klachten heeft.
• Verjaardagen en afscheidsfeestjes kunnen beperkt gevierd worden of zullen op een later moment worden gevierd.  Eigen gemaakte traktaties zijn voor alsnog niet toegestaan.

 

Wij vragen om uw begrip en medewerking

We vragen om uw medewerking en begrip in deze noodsituatie. We begrijpen dat er, ook

na deze brief, nog vragen zijn. Ook wij kunnen (nog) niet op elke vraag een antwoord

geven. We blijven de ontwikkelingen rondom het Coronavirus voortdurend volgen om u

zo goed mogelijk te kunnen informeren en ondersteunen.

 

Vragen?

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de actuele situatie en blijven in gesprek om de uitdagingen samen met u zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Komt u ergens niet uit? Neem dan contact op met
Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje:
077 352 21 17

Bij nood of geen gehoor:

Karin: 06 39 14 01 87
Yvonne: 06 34 01 67 71

 

*De lijst met vitale/ cruciale beroepen: (ook kinderopvangmedewerkers staan op deze lijst) www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Update zondag 15 maart 2020

Onderwerp: Nieuwe maatregelen m.b.t. het Corona-virus

 

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals jullie inmiddels vast hebben gehoord, neemt het kabinet verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus; basisscholen en kinderopvangcentra gaan morgen (16 maart 2020) niet open voor reguliere opvang. Ze blijven gesloten tot en met 6 april a.s. Alleen voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale/ cruciale beroepen*, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, kinderopvang en onderwijs, wordt opvang geregeld, zodat ze aan het werk kunnen blijven.

Noodsituatie

Het mag duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een noodsituatie; een groot maatschappelijk probleem voor het hele land, waar velen door getroffen worden. We gaan in deze noodsituatie uit van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, en roepen op om uw kind(eren) alleen te brengen als beide ouders in vitale/cruciale beroepen werkzaam zijn. De Algemene voorwaarden en uw contract blijven van kracht. We volgen de berichtgeving van de overheid om u hierover verder te kunnen informeren.

De afspraken

 • Mensen die beide werken in vitale/ cruciale beroepen* kunnen hun kinderen morgen (maandag 16 maart) gewoon brengen naar ons kinderdagverblijf. Als dit op u als ouders/verzorgers van toepassing is, vragen wij dit per direct kenbaar te maken via e-mail.
 • De vitale/ cruciale beroepen zijn terug te vinden op de lijst van de rijksoverheid*.
 • Werkt u NIET in een vitaal/ cruciaal beroep, dan mogen uw kinderen niet komen; om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de groepsbezetting, vragen wij u uw kind(eren) af te melden via onze e-mail: info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl
 • Wij zullen contact opnemen met de GGD en de gemeente voor meer informatie. Wij informeren u zo snel mogelijk hierover.
 • Wendagen en rondleidingen moeten we helaas tot nader order opschorten.
 • Groepen kunnen worden samengevoegd; denk daarbij aan leeftijdsopbouw, groepsgrootte, enz.).
 • De ziekmeldingsprocedure is van kracht zoals gebruikelijk.
 • Zieke kinderen en kinderen met (lichte) ziekteverschijnselen, mogen niet naar de kinderopvang komen. Hiervoor hanteren we nog steeds de richtlijnen van het RIVM. We begrijpen dat deze richtlijnen in de praktijk soms toch tot “grijs gebied” en vragen kunnen leiden; “Is dit nu verkouden of niet?”
 • Voor een kind dat (milde) ziekteverschijnselen krijgt (neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging tot 38° C, koorts) worden de ouders gebeld om het kind te komen halen. Niet altijd zullen klachten en ziekteverschijnselen bij kinderen eenduidig zijn. We vragen om uw begrip; pedagogisch medewerkers proberen elke situatie zo goed mogelijk te beoordelen.
 • Ouders die extra opvang nodig hebben kunnen dit aanvragen via de e-mail.
 • Geeft u s.v.p. een noodnummer door waarop u zeker te bereiken bent.
 • We vragen u om ook zelf terughoudend te zijn met contact, als u klachten heeft.

We vragen om uw begrip en medewerking

We vragen om uw medewerking en begrip in deze noodsituatie. We begrijpen dat er, ook na deze brief, nog vragen zijn. Ook wij kunnen (nog) niet op elke vraag een antwoord geven. We blijven de ontwikkelingen rondom het Coronavirus voortdurend volgen om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en ondersteunen.

Vragen?

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de actuele situatie en blijven in gesprek om de uitdagingen samen met u zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Komt u ergens niet uit? Neem dan contact op met Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje:

077-352 21 17

Bij nood of geen gehoor:

Karin: 06-39 14 01 87

Yvonne: 06-34 01 67 71

*De lijst met vitale/ cruciale beroepen: (ook kinderopvangmedewerkers staan op deze lijst) cruciale beroepsgroepen

Update vrijdag 13 maart 2020

Omdat het corona virus nogal een item is en hierover veel onrust en onduidelijkheid is houden wij contact met de GGD

Er zijn op dit moment op verschillende plekken in Nederland personen besmet met het coronavirus (COVID-19). Het is heel begrijpelijk dat mensen hierover ongerust zijn en vragen hebben.

Er bestaat bij ouders twijfel of ze hun kind wel naar de kinderopvang moeten brengen. GGD Limburg-Noord geeft met deze brief uitleg. Op de website www.ggdlimburgnoord.nl staat ook steeds de laatste informatie.

Geen symptomen dan gewoon naar school of de kinderopvang in Nederland

Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn kunnen gewoon naar school en de kinderopvang.

Wat als kinderen ziek worden?

Als een kind koorts én hoestklachten of benauwdheid heeft, laat uw kind dan naar huis gaan of haal uw kind op. Ouders kunnen dan telefonisch contact op nemen met hun eigen huisarts en die overlegt indien nodig met de GGD.

Wat kun je doen om verspreiding te voorkomen?
Deze maatregelen zijn heel simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • handen wassen met zeep 
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg na gebruik in afgesloten prullenbak
 • geen handenschudden

Heb je vragen?

Kijk op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus. Daarnaast is er specifieke informatie van de rijksoverheid voor scholen en kinderopvang:

Zit jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met GGD Limburg-Noord, 088-119 1990

Update 14 maart 2020

Hallo ouders,
Aangezien er naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief wat onduidelijkheden zijn
ontstaan willen we graag de landelijke informatie vanuit de Rijksoverheid nogmaals met
jullie delen in deze extra nieuwsbrief.
We gaan ervan uit dat deze informatie meer duidelijkheid verschaft en enige onrust weg zal
nemen.
Wij zullen m.i.v. heden vanuit het kinderdagverblijf de actuele informatie met jullie als
ouders blijven delen zowel mondeling als via de communicatie bij de ingang en op onze site.
Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus.
De maatregelen zijn:
• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook
voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te
spreiden.
• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijdt grote
gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek
aan kwetsbare personen te beperken.
• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als
u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van
grootschalige colleges.
• Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven
gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen
en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de
maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij
aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.
Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor
Noord-Brabant.
Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden
die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.
Team kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van
06.30 tot 18.30u

Belangrijke info

Huisregels
Algemene voorwaarden
Inspectierapport HBB Venlo

Contact

Landweerweg 21
5915 PC Venlo
077 352 2117
info@kdvhuisjeboompjebeestje.nl

LRK nr. 414612723