Over ons

Benieuwd wie wij zijn?

Groene visie

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf Het Speelbos is een kinderopvangorganisatie met een groene visie, met als belangrijkste doel verantwoorde opvang te bieden aan kinderen van 0-4 jaar en daarvoor alle verantwoording te dragen.
Wij zijn in de keuze voor verantwoorde kinderopvang ‘de vreemde eend in de vijver’ en werken volgens een geheel uniek en eigen concept.
Uit literatuur en onderzoek is gebleken dat contact met de natuur en natuurbeleving de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloed en bevorderd, immers alle zintuigen en fantasie van het kind wordt geprikkeld en het aanbod aan spelmateriaal is eindeloos en betekenisvol.

Kinderdagverblijf Het Speelbos hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid en om dit te waarborgen maken we gebruik van een pedagogisch beleidsplan, procedures, en huisregels. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen als individu maar ook binnen een groep.
Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk uitgangspunt. De aangeboden activiteiten worden ingevuld aan de hand van diverse onderwerpen, thema’s en de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.

Binnen het pedagogisch kader zetten wij pedagogische middelen in die voorzien in de basisbehoefte van kinderen. Pedagogisch medewerkers gebruiken deze middelen niet alleen om hun pedagogische doelen te bereiken maar zeker ook om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat.
Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen geeft kinderdagverblijf Het Speelbos op een speelse manier vorm door de Vroeg- en Voorschoolse educatie methode Uk en Puk.

Themagericht werken

Waarin onderscheiden wij ons?

Al een tiental jaar onderscheiden wij ons door o.a. het hebben van een groene visie passend bij de omgeving van het kinderdagverblijf, maar bovenal de jonge leeftijd waarop we dit al inzetten in alle activiteiten en het themagericht werken.

Kinderdagverblijf Het Speelbos werkt al vanaf de opening met een aparte babygroep. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op hele jonge leeftijd rust, reinheid en regelmaat krijgen aangeboden zodat ze zich volkomen in eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Waarom vinden wij natuurbeleving en educatie zo belangrijk?

Wij hechten een groot belang aan de eigen ervaringen die de kinderen opdoen door het leren en spelen in en met de natuur, het directe contact met de natuur, het werken met natuurlijke materialen en de actieve, ontdekkende houding van kinderen.
Direct natuurcontact is fascinerend en prikkelend, maakt kinderen nieuwsgierig en kan ertoe bijdragen dat kinderen zich optimaler ontwikkelen tot bijvoorbeeld betere denkers.

Materialen en de ruimte maken spelen en leren mogelijk en de omgeving zet kinderen aan tot beweging, interactie of rust.
Kinderdagverblijf Het Speelbos biedt kinderen een veelheid aan indrukken, materialen en dieren om echte ervaringen op te doen.
Volgens onderzoek naar de effecten van het spelen in de natuur is bewezen dat de indringende natuurervaringen op jonge leeftijd leiden tot een sterke binding met de natuur op latere leeftijd en het stimuleren van duurzaam gedrag.

Kinderdagverblijf Het Speelbos deelt de visie:
‘De Natuur deel te laten uitmaken van het levensverhaal van ieder kind’.

Gezonde Kinderopvang

Waarom vinden wij gezonde kinderopvang zo belangrijk…..

Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. Kinderdagverblijf Het Speelbos is een kansrijke plek om jonge kinderen vertrouwd te maken met een gezonde leefstijl. Wij zijn druk bezig met de innovatie van een duidelijke visie op gezondheid in het algemeen en een gezonde leefstijl in het bijzonder. Zo laten wij dit in de praktijk zien door samenhang te creëren in onze activiteiten.

Door het vergaren van actuele kennis en het benutten van de vaardigheden van onze pedagogisch medewerkers helpen wij jonge kinderen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het is makkelijker jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde
leefstijl af te leren. Bovendien presteren gezonde kinderen ook op latere leeftijd beter. Onze pedagogisch medewerkers zijn voor u als ouder(s)/verzorger(s) een laagdrempelige vraagbaak om gezondheidsonderwerpen m.b.t. uw kinderen te bespreken.

Soorten opvang en groepen

U heeft de mogelijkheid tot afsluiten van een vast of een flexibel contract.
Ruilen van dagen en/of uren is helaas niet mogelijk.
Zie voor meer informatie bij downloads
De groepen zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
– Babygroep; ‘de uiltjes’ (van 0 – ca. 1,5 jaar)
– Dreumesgroep; ‘de hertjes’ (van ca. 1,5 tot ca.2,5 jaar)
– Peutergroep; ‘de egeltjes’ (vanaf ca. 2,5 jaar)

Inspectierapport

  • 2024 (zie downloads)